Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil Kaydı, hukukumuzda sabıka kaydı olarak bilinen insanların işlediği suçların devlet kayıtlarında tutulduğu işe alımlarda işverenler ve kamu tarafından istenen resmi kayıtlara denir.

Adli Sicil Arşiv kaydı ise infazı tamamlanmış ve kesinleşmiş hukuken etkisi ortadan kalkmış resmi kayıtlara denir. Daha çok kamu kurumları tarafından dikkate alınmaktadır. Adli sicil arşiv kaydı kamu kurumlarına iş başvurusu, silah ruhsatı, vize, gibi durumlarda kişilerin karşısına çıkmaktadır. Bu durumlarda da bu kaydın silinmesi çok önemlidir.

Adli sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydının silinmesi için hükmün infazının tamamlanmış olması gerekir. Adli sicil kayıtlarında Hapis cezası varsa tamamlanması, para cezası varsa ödenmiş olması, ertelenmiş hapis cezası varsa erteleme süresinin dolmuş olması gerekir. Adli sicil kaydı olan kişinin infazı tamamlanmış suçları adli sicil kaydından re’sen silinmez. Kişi sabıka kaydının ilk aşaması olan adli sicil kaydının silinmesi için Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurması gerekir. Adli sicil kayıtlarından silinmiş olan suç kayıtları Arşiv Kaydına Düşer. Bu kayıtların silinmesi ise 5, 15, 30 sene gibi yılları alabilmektedir.

Adli Sicil Kaydı Silinmesi Dilekçesi 2021

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçesi, PTT vasıtasıyla iadeli taahhütlü bir şekilde “Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü -Adres: Devlet Mahallesi, Vekaletler Caddesi, 06420 Çankaya/Ankara” adresine gönderilmelidir. Linki tıklayarak indirebilirsiniz.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Arşiv Kaydı, Adli Sicil Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerince belirli şartların gerçekleşmesiyle adli sicil arşiv kaydından silinmektedir.

Adli sicil Arşiv kaydının Silinmesi Şartları 2021

Hükümlüye ait arşiv kayıtları, kaydın arşive alınma tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle silinir. Fiilin, kanunda suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkumiyete ilişkin adlî sicil arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.

Bazı davalarda bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi olması hallerinde ise, önceki mahkumiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.

    • Arşiv kaydına alınan mahkumiyet, TCK dışındaki kanunların ceza mahkumiyetine bağladığı hak yoksunluklarına neden olan bir mahkumiyet ise; cezanın infazından sonra hükümlünün başvurusu ile mahkeme tarafından Memnu Hakların İadesi kararı verilmişse(Memnun Hakların silinmesi kişinin cezayı veren mahkemeye dilekçe ile başvurmasıyla olur) kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Memnu hakların iadesi kararı yoksa kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 30 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir.
    • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

Adli Sicil Kaydının Adli Sicilden Silinip Arşive Alınmasının Yararı Nedir?

Özel kurumlar tarafından işe alımlarda arşiv sicil arşiv kaydı istenmez. Yani adli sicildeki bir kayıt silinerek arşive alındığında özel sektör iş başvuruları, konsolosluk işlemleri gibi işlemler için alınacak sabıka kaydında bunlar bulunmaz. Sabıka kaydında “yukarıda bilgileri verilen kişinin adli sicil kaydı yoktur” şeklinde bir ibare bulunmaktadır. Bu da birçok açıdan kişilere avantaj sağlamaktadır. Ancak aynı durum Kamu Kurum ve kuruluşlarındaki ve resmi hizmet veren kurumlardaki işe alımlarda geçerli değildir. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım süreçlerinde adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı birlikte değerlendirilmektedir. Son yıllarda buna Güvenlik Soruşturması süreci de eklenmiştir.

Adli Sicil Kaydı Yoktur Adli Sicil Arşiv Kaydı Vardır ne demek?

Gerekli süreler tamamlandığında adli sicil kaydınız arşiv kaydına alınır. Arşiv Kaydının silinmesi için sayfamızda bulunan dilekçe örneğindeki gerekli kısımları doldurup Ankara Adli Sicil Müdürlüğüne yollamalısınız. Adli sicil kaydı kendiliğinden silinmez, dilekçe ile başvurduğunuz takdirde 1 ay içinde silindiğine dair karar, mektup ile verdiğiniz adrese postalanır.

Adli Sicil Kaydı ile ilgili emsal kararlar

Emsal Karar 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

GENEL KURUL

KARAR

E.Ç.A. BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2014/5671)

Kamuya açık belgelerde başvurucunun kimliğinin gizli tutulması talebinin KABULÜNE OYBİRLİĞİYLE,
B. 1. Adli sicil arşiv kaydı nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE,
2. Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE,
C. Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE Engin YILDIRIM, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Muammer TOPAL, Hasan Tahsin GÖKCAN ve Yusuf Şevki HAKYEMEZ’in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

Emsal Karar 2

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 05/12/2019 tarih 2019/7658 Esas 2019/19064 Karar sayılı ilamında “… Sanığın adli sicil kaydının incelenmesinde; Acıpayam Sulh Ceza Mahkemesi’nin, 14.02.2007 tarihli … sayılı kararıyla, sanık hakkında, TCK’nın 106/1-1, 29,62, 50. maddeleri uyarınca hapisten çevrili 740 Tl adli para cezasına hükmedildiği, kararın 16.03.2011 tarihinde infaz edildiği, yine Denizli 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli … sayılı sayılı ilamıyla, sanığın, TCK’nın 86/2, 86/3-a, 62. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın aynı Kanunun 51. maddesi uyarınca ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresi belirlenmesine karar verildiği, kararın 15.12.2012 tarihinde kesinleştiği ve 1 yıl denetim süresinin bittiği 15.12.2013 tarihinde cezanın infaz edilmiş sayılmasının gerektiği anlaşılmıştır.

Emsal Karar 3

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/22690

K. 2011/814

T. 2.2.2011

Arşiv kaydının silinemeyeceğinin gözetilmemesi yasaya aykırı görüldüğünden, 5271 sayılı CYY’nın 309/4-a maddesi uyarınca; … Ağır Ceza Mahkemesinin 29.9.2009 tarihli 2009/387 müteferrik iş sayılı kararının yasa yararına BOZULMASINA, bozma doğrultusunda karar verilmek üzere müteakip işlemlerin mahkemesince yerine getirilmesine, 02.02.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Emsal Karar 4

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2006/3596

K. 2006/9809

T. 19.7.2006

Somut olayda, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran sanık hakkında, ceza yaptırımına ek olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerektiği gözetilmeden ve Devlet hastanelerinin denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması yönünden herhangi bir yetki veya sorumlulukları bulunmadığı halde 20.07.2005 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5402 sayılı “Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununa” aykırı olarak infazı kısıtlayacak biçimde “5237 sayılı TCK’nın 191/2. maddesi gereğince sanığın halen ikamet etmekte olduğu yerdeki Devlet Hastanesinde şayet burada tam teşekküllü hastane yoksa bu yere en yakın devlet hastanesinde denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına” karar verilmesi,

Emsal Karar 5

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2011/3309

K. 2011/2343

T. 18.4.2011

Anayasanın 76. maddesinde “taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasını hüküm giymiş olanlar affa uğramış olsalar bile Milletvekili seçilemezler” şeklindeki düzenleme karşısında, hükümlünün silme işlemine konu cezasının 1 yıldan fazla hapis cezası olduğu, gerek Anayasanın 76 maddesi kapsamında kalması ve gerekse 5352 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca arşiv kaydından çıkartılmasının mümkün olmadığı, bu sebeple verilen silinmeye ilişkin karara yapılan vaki itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığından bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Emsal Karar 6

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2008/16882

K. 2009/144

T. 19.1.2009

Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve  İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.” şeklindeki düzenleme karşısında,  sanığın eyleminin Anayasanın  76. maddesi kapsamında kaldığı ve 5352  sayılı Kanunun geçici  2. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca mahkûmiyet  hükmünün  arşiv kaydından  çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 24.11.2008 gün ve 59276 sayılı kanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü.

Kanun yararına  bozma istemine dayanan ihbarname içeriğinin  yerinde olduğu anlaşıldığından Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 13.03.2008 gün ve 2008/296 değişik iş sayılı kararının; CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde merciince yapılmasına ve dosyanın merciine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 19.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Emsal Karar 7

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/13960

K. 2011/6988

T. 29.11.2011

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’un 7. maddesi vb. gibi) sayılan suç ve cezaların ise 5352 sayılı Kanun’un 10. maddesine istinaden istenildiğinde verilmek üzere arşiv kaydına alındığı, aynı Kanun’un 12. maddesinde sayılan şartlar dışında silinmesine yasal olanak bulunmadığı, bu bağlamda adı geçenin silmeye konu suçunun Anayasanın 76. maddesinde sayılan suçlardan olması sebebiyle bahse konu kaydın mevzuat gereği adli sicil kaydından çıkartılarak arşiv kaydına alındığı ve arşiv kaydının da silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmediğinden 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmış,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR VE SONUÇ : Kanun Yararına Bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden KABULÜ ile hırsızlık suçundan hükümlü hakkında Erzurum 1.Sulh Ceza Mahkemesine verilip kesinleşen 25.03.2009 tarih ve 2009/463 D.İş sayılı kararının CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA

Emsal Karar 8

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2011/13918

K. 2011/58014

T. 5.12.2011

Cumhuriyet başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.” şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın eyleminin Anayasanın 76. maddesi kapsamında kaldığı ve 5352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca mahkûmiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek, Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 04.10.2010 tarihli kararının bozulması istenmiştir.

Hükümden sonra 08.03.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4814 sayılı Kanun’la 3167 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ve 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un yürürlükten kaldırılarak, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımlarının farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olması göz önünde bulundurularak, 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi uyarınca uyarlama yapılması durumunda, adli sicil kaydının silinmesiyle ilgili yeniden talepte bulunulması ve konunun değerlendirilmesi olanaklı görülmüştür.

SONUÇ : Kanun yararına bozma talebine dayanan ihbar yazısında ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 04.10.2010 tarihli ve 2010/477 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince BOZULMASINA; aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 05.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Emsal Karar 9

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1793

K. 2012/1852

T. 2.2.2012

Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.” şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın eyleminin Anayasanın 76. maddesi kapsamında kaldığı ve 5352 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca mahkûmiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmediğinden 5271 Sayılı C.M.K.nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmış,

Gereği düşünüldü:

KARAR : Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden istemin kabulüyle hırsızlık suçundan hükümlü C. E. hakkında Karabük Ağır Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 06.07.2009 tarihli ve 2009/415 Değişik İş sayılı kararın Yargıtay Ceza Genel kurulunun 27.04.2010 tarih ve 2010/6-46 Esas, 2010/93 karar sayılı kararıyla Anayasa Mahkemesi’nin 14.4.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 20.1.2011 gün ve 2008/44-2011/21 Sayılı iptal kararının yürürlüğe henüz girmediği de gözetilerek,

SONUÇ : 5271 Sayılı C.M.K.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, 02.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Adli sicil Kaydının silinmesi ile ilgili avukatlık danışma ve dilekçe hizmetlerimiz

Adli sicil Kaydının silinmesi süreci ve sildirme dilekçesi ile ilgili Detaylı bilgi için iletişim sekmesinden bize ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da bulunan hukuk büromuzda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Bizimle İletişime geçmek için sayfamızı Tıklayabilirsiniz.

Adli sicil sildirmekle alakalı hukuki danışma kategorisine girmeyen sorularınızı Avukata Sor sayfamızdan bize iletebilirsiniz.

Hagb nedir? Hagb düşme kararı nasıl alınır? Detaylı bilgi için Tıklayınız.

Memnu Hakların İadesi Kararı nasıl alınır? Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

Arşiv Kaydınız mı var? Memur olabilmek ve resmi kurumlarda çalışabilmek için Memnu Hakların İadesi Kararı yararlı olabilir. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Hagb Kararı nedir? İlgili makalemize okumak için tıklayabilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi İndir 2021