TÜRKİYE’DE OTURUM İZNİ!

7 Eylül 2022

TÜRKİYE’DE OTURUM İZNİ BAŞVURULARI: Türkiye’de oturum izni başvurusu yapılabilmesi için ilk olarak Göç İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde mevcut olan başvuru formunun online olarak düzenlenmesi ve ardından doğrulama kodu ile ilgili Göç İdaresinden randevu almak( Özellikle İstanbul başvuruları için dikkat edilmelidir) ve istediğimiz ikamet izni türüne göre evrakları hazırlanmalıdır. İkamet izni başvuruları için istenen belgeler ve işlemler titizlikle yapılmalı, hiçbir eksikliğe mahal verilmemelidir. Öyle ki bir eksiklik olması ve tamamlanmaması veya kanundaki bir nedene dayanılarak ikamet izninin reddi halinde idare mahkemesinde idari işlemin iptali davası acımak zorunda kalınacaktır. Bu doğrultuda kanunda belirtildiği şekli ile ; KIDA DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURULARI için, a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler e) Turizm amaçlı kalacaklar f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler j) Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu 11 k) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, başvurabilecektir.   KISA DÖNEM İKAMET SÜRELERİ NELERDİR?   Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları dışında başvuran kişiler için max. İkişer yıllık süreler ile,   2.Türkçe öğrenme kurslarına katılanlar için verilecek max. İkişer yıllık süreler en fazla iki defa verilecektir.   Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenlere bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.   Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için en fazla beşer yıllık sürelerle verilebilir.   KISA DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? İkamet izni başvuru süreci ve şartları için kanun maddelerinin ve resmi kaynakların incelenmesi, bu konuda uzman avukatlardan yardım alınması gerekmektedir.

Devamını Oku

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA YOLLARI

27 Temmuz 2022

TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR? Türk Vatandaşlığı doğum ile veya sonradan kazanılabilmektedir. SOYBAĞI DOĞUM YERİ Hangi ülkede doğduğu fark etmeksizin çocuk türk anne veya babadan evlilik içinde doğmuşsa Türk’tür. Annesi Türk ama babası yabancı olan çocuk yine hangi ülkede doğduğu fark etmeksizin Türk vatandaşıdır. Babası Türk ve annesi yabancı olan ve evlilik birliği dışında doğan çocuk için ise; soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanılır. Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.   Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.   Sonradan Kazanılan Vatandaşlık; Yetkili Makam Kararı:   Not: yabancılardan başvuru için gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.   Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin kararlar, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. (2) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması eşin vatandaşlığına tesir etmez. Ana veya babanın (…) 5velayeti kendisinde bulunan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutad meskeninin bulunduğu ülkedeki hakim kararına göre işlem yapılır. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kazanır.   “a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, b)Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, c)Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek, ç)Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, d) İyi ahlak sahibi olmak, e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, f)Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, g)Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.” şartlarını taşıması koşulu ile Bakanlık tarafından Türk Vatandaşlığı verilmektedir. Evlat Edinilme Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir. Seçme Hakkının Kullanılması Not: Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına dair şartların tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnai Haller; Milli Güvenlik ve Kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartı( engel bir hal tespit edildiği an Bakanlıkça reddedilir ile Cumhurbaşkanı kararı ile şu kişiler Türk Vatandaşlığını kazanabilirler.     a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. b)4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu. c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.       Evlenme Yoluyla Vatandaşlık Kazanılması, Not: gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, illerde oluşturulan vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından yapılır 1.Ancak bir Türk vatandaşı […]

Devamını Oku

En İyi Ceza Avukatı Kimdir?

25 Ekim 2021

Ceza Avukatı tutmak isteyen, bir ceza avukatıyla çalışmak isteyen bireyler, belli kriterlere dikkat ederek hassas ve titiz davranmalıdırlar. Zira ceza dosyaları, insanların sağlığından sonra gelen en önemli varlıkları olan özgürlüklerini doğrudan etkilediğinden…

Devamını Oku

Kasten ve Taksirle Yaralama Suçu

24 Mart 2021

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Devamını Oku

Kasten ve Taksirle Öldürme Suçu

24 Mart 2021

Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

Devamını Oku

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu

24 Mart 2021

Göçmen kaçakçılığı suçunun, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.

Devamını Oku

Soykırım Suçu ve İnsanlığa Karşı Suçlar

24 Mart 2021

Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur…

Devamını Oku

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu nedir? Basit ve Nitelikli Cinsel İstismar Suçu

8 Mart 2021

Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesinde tanımlanan cinsel saldırı suçunu oluşturan eylemlerin çocuğa karşı yapılması halinde 103. maddesinde yer alan cinsel istismar suçu işlenmiş olacaktır. Cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla çocuğa karşı yapılan eylemler cinsel istismar suçunu oluşturur.

Devamını Oku

Uyuşturucu Madde Kullanmanın Cezası ve Bulundurma Suçunun Cezası

16 Şubat 2021

Sanığın üzerinde, konutunda ya da aracında ele geçirilen uyuşturucu maddenin  kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda bulundurması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanımın dışında bulundurduğunun kanıtı olarak görülmektedir.

Devamını Oku

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Cezası ve Unsurları

12 Şubat 2021

Uyuşturucu Madde Ticareti suçu nedir? Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi ve bulundurulması suretiyle işlenen suça denir.

Devamını Oku

Kimler Vasi Olabilir? Vasilik Davası Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer?

29 Ocak 2021

Vasi nedir? Vesayet makamı tarafından belirli bir süre için tayin edilen; ergin olan, engelli ve kısıtlı olmayan, vasiliğe zamana ayırabilecek, öncelik olarak eş veya yakın hısımlarından olan kişilerdir.

Devamını Oku

Borsada Manipülasyon Suçu Piyasa Dolandırıcılığı

27 Ocak 2021

Borsa Manipülasyonu Suçu, bazı piyasa katılımcılarının rasyonel olmayan davranışlarla hisse senedi fiyatlarında dayanaksız, beklenmedik dalgalanmalar yaratarak yatırımcıları yanlış yönlendirmeleri ve bundan haksız kazanç sağlama suçuna denir.

Devamını Oku

Yasadışı Bahis Oynama, Oynatma Suçu Cezası ve Unsurları

26 Ocak 2021

Yasadışı bahis veya kaçak iddaa oynamak suç değil bir kabahattir.  Bahis oynama cezasının miktarı 7258 Sayılı kanunda belirtilmiştir.

Devamını Oku

İstinaf ve Temyiz Ne demektir? İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer 2021

18 Ocak 2021

İstinaf Nedir? Yerel mahkeme kararının usul veya esas bakımından hukuka aykırılığını denetlenmesi demektir. İstinaf başvurusu yapıldığı zaman hukuk ya da ceza davası dosyası bir üst mahkemeye taşınır. Temyiz nedir? Hakkınızda verilen kararın bir kez de üst mahkeme tarafından incelenmesi demektir.

Devamını Oku

İkinci El Ayıplı Aracın İadesi ve Dava Süreci

15 Ocak 2021

Yönetmeliğe göre ‘Ekspertiz raporunu düzenleyen kişiler ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumludur’ hükmü vardır. 1 Nisan’dan itibaren eksper raporu alınması zorunlu satışlarda, satıcı ile birlikte raporu düzenleyen firmaların da hukuki sorumluluğu vardır.

Devamını Oku

Maddi Hasarlı Trafik Kazası ve Kaza Tespit Tutanağının düzenlenmesi

15 Ocak 2021

Borçlar kanunumuzda “kusurlu olan ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren taraf, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” şeklindedir. Trafik kazası sebebiyle; malvarlığında, kazazedenin kendisinde veya yakınlarında maddi ve manevi zararlar oluşabilir. Bu anlamda trafik kazası tazminatı; hem bedensel hem de malvarlığı zararlarını ifade etmektedir.

Devamını Oku

Trafikten men cezası nedir? İptal davası nasıl ve nerede açılır?

14 Ocak 2021

Aracın trafiğe çıkmak için yeterli güvenlikte bulunmaması ve çeşitli kuralları ihlal etmesi sebebiyle trafikten men cezası verilmektedir. Trafikten men cezası, aracın belirli bir süre otoparka veya başka bir yere çekilerek trafiğe çıkmasının yasaklanması şeklinde olur.

Devamını Oku

Tapu iptali ve tescil davası nedir, nerede ve nasıl açılır?

14 Ocak 2021

Tapu iptali ve tescil davası, tapu kaydının gerçeği yansıtmadığı durumlarda (tapu kaydının kanuna aykırı ve usulsüz olarak düzenlenmesi) açılan ve tapudaki kayıtların gerçek hak sahibi lehine düzeltilmesine olanak tanıyan bir dava türüdür.

Devamını Oku

İskan Nedir, Nasıl Alınır? Müteahhit İskan Almıyorsa Ne Yapılır?

6 Ocak 2021

Gayrimenkullerin belediyeye tasdik edilmiş projesine uygun olarak yapılıp bitirilmesi durumunda, bağlı bulunan belediye tarafından verilen belgeye iskan yani oturma izni denir.

Devamını Oku

Trafik Cezasına nasıl itiraz edilir? Trafik cezası itiraz süreleri ve zaman aşımı

6 Ocak 2021

Trafik cezası nedir? Trafiğin güvenli bir şekilde ve aksamadan işleyebilmesi için trafik polisleri, mobese, hız radarları tarafından karayolları sürekli olarak denetlenir. Denetlemeler sonucunda kurallara uymayan kişilerin adına trafik cezası kesilmesi işlemine denir.

Devamını Oku
  • Whatsapp