Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası tarafların son 6 ay oturdukları yerin aile mahkemesinde veya taraflardan birinin yerleşimindeki mahkemesinde açılır. Boşanmak isteyen taraflar, Anlaşmalı boşanma veya Çekişmeli boşanma davası açabilmektedirler. Tarafların bulunduğu yerde aile mahkemesi yok ise aile mahkemesi sıfatıyla asli hukuk mahkemesinde boşanma davası açabilirler.

Boşanma davası Nedir?

Boşanma davası, çiftlerin boşanma konusundaki kararlarını, neden boşanmak istediklerini  mahkemeye taşımaları anlamına gelmektedir. Boşanma davalarını  boşanmak isteyen eşler açar. Ancak istisnai durumlarda yasal temsilcileri de boşanma davasını açabilirler.

Hukukumuzda Boşanma nedenleri nelerdir?

Zina, hayata kast, pek kötü davranış, onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması ve üç yıl süren eylemli ayrılık Türk Medeni Kanunu uyarınca geçerli boşanma nedenleri olarak kabul görür..

Anlaşmalı boşanma nasıl olur?

Medeni Kanun’da anlaşmalı boşanma 166. Maddenin 3. Fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Bu maddeye göre eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

• Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.

• Tarafların birlikte bir anlaşma protokolü düzenleyerek mahkemeye başvurmuş olmaları gerekir. Birlikte başvurmasalar bile başvuran eşin davasını diğer eş kabul etmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 2021

Tarafların ayrılık kararı ve bunun hukuki sonuçlarına dayanan fikir birliğine vardıklarında yazılabilecek bir dilekçedir. Ayrıca hukuki sonuçları düzenlemek için boşanma protokolü düzenlenmesine gerek duyulur. Gerekli protokolü yazıyı tıklayarak indirebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası 2021

Tarafların farklı talepleri olması durumunda ,çekişmeli boşanma davalarında yargılama uzun sürebilmektedir. Anlaşmalı boşanma gibi tek celsede olmazken bu süreç daha da uzun olabiliyor. Süreç boyunca takip edilmesi gereken hususlar bulunur. Bu detayların takibi için konusunda uzman bir avukat ile ilerlemek en doğrusu.

Çiftlerin en çok anlaşamadığı konu çocukların velayetidir.

Bu konuda kararı, çocuğun yaşam standartlarını ve geleceğini göz önünde bulundurarak hakim verir. Sadece velayet konusunda değil aynı zamanda eşlerden biri mal paylaşımı veya nafaka gibi durumlarda da anlaşmazlık çıkabiliyor.

Evlilikte Velayet Nasıl olur?

Türk Medeni Kanunu madde 335 ve devamı hükümlerde velayet hususu düzenlenmiştir. Kanuna göre ergin olmayan çocuk, anne ve babasının velayeti altındadır. Evlilik devam ettiği sürece anne ve baba velayeti birlikte kullanır.

Boşanma Durumunda Velayet Nasıl Olur?

Boşanma davası sonucunda velayet eşlerden birine verilebilmesi için ortak hayata son verilmiş olması veya ayrılık kararı verilmiş olması gerekmektedir. Anne ve babadan biri ölmüşse velayet sağ kalan eşe aittir.

Anne ve Baba Evli Değilse Velayet?

Anne ve baba evli değillerse velayet anneye aittir. Anne küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir.

Mahkemenin Velayet Kararı Değiştirilebilir mi?

Velayete ilişkin verilen kararların değiştirilmesi mümkündür. Bu hususta mahkeme kararı kesin hüküm niteliği taşımadığı gibi tarafların anlaşmalı boşanma protokolünde “velayet kendisine verilen taraf evlenirse velayet diğer tarafa geçer” ya da “taraflar ileride velayet davası açamaz” gibi hükümler yazmaları bağlayıcı değildir. Bu sebeple değişen şartlar varsa çocuğun velayeti kendisinde olmayan eş diğer eşe karşı velayetin değiştirilmesi davası yani velayet davası açabilecektir.

Velayeti Kendisinde Olan Annenin veya Babanın Yeniden Evlenmesi

Türk Medeni Kanunu 183. maddede annenin veya babanın başkasıyla evlenmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması halinde hakim resen ya da anne ve babadan birinin istemi üzerine tedbir alabileceği belirtilmiştir.

Çocuğun Üstün Yararı ve Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri

Velayetin değiştirilmesi davasında hakim re’sen ve talep üzerine velayetin değiştirilmesini gerektiren hususlarla birlikte çocuğun beyanını da göz önünde bulundurarak karar vermelidir. Çocuğun isteği tek başına etkili olmamakla birlikte çocuğun beyanına da gereken önem verilmelidir.

Velayet Davasında Görevli Mahkeme

Velayet davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri, aile mahkemesi sıfatıyla velayet davasına bakmaktadır.

Velayet Davası Nerede Açılır? Velayetin Değiştirilmesi Davasında Yetkili Mahkeme

Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri çocuğun kendisine bırakıldığı anne veya babanın yerleşim yeridir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu genel yetki kurallarına göre de müşterek çocuğun velayeti kendisinde olan davalı anne veya babanın yerleşim yeri yetkilidir. Bu sebeple velayetin değiştirilmesi davası müşterek çocuğun yerleşim yeri aile mahkemesinde açılmalıdır.

Boşanmada ihtiyati tedbir nedir?

İhtiyati tedbir, devam eden boşanma davasında, hüküm kesinleşinceye kadar ki dava konusuyla ilgili olarak tarafların zarara uğramasının önüne geçmek için düzenlenmiş geçici bir hukuki korumadır. İhtiyati tedbirle, karşı tarafça dava konusu olan mal varlığının dava süresince üçüncü bir kişiye devri önlenir.

İhtiyati Tedbir Nasıl Talep Edilir?

 İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise  asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir. Mahkeme anılan talebi gerekli karşı tarafı da dinlerek değerlendirir.

İhtiyati tedbir konulan mal satılabilir mi?

İhtiyati tedbir, taşınmaz mallar adına gerçekleştirilen satış işlemlerini engellemiyor. Tedbir, “mülkiyet ihtilafı” nedeni ile konulmuş ise aynı ihtilaflı olması nedeniyle icra daireleri açısından engel kabul edilmiyor. … Yani, aynı ihtilaflı olan taşınmaz malların satışı haricinde tedbir icra-i satışı engellemiyor.

Uzaklaştırma kararı nasıl alınır?

Mahkemece, şiddet uygulayanın müşterek konuttan (yani ortak yaşanılan konut, örnek olarak şiddet uygulayan eşinizle yaşadığınız ev) veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi yönünde karar verilebilir.

Uzaklaştırma kararı adli sicile işler mi?

Uzaklaştırma kararı Devlet tarafından kayıt altında tutulmaktadır.

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir 2021

Hakim nafakayı belirlerken tarafın iş durumu, geliri, çalıştığı pozisyon, ailenin daha önceki yaşam tarzı gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurur. Nafaka çeşitlerinden yoksulluk nafakasında ise ilave olarak kusur durumu önem arz etmektedir. Yasal düzenleme uyarınca kusuru daha fazla olan eş nafaka isteyemez.

Nafaka Nasıl İstenilebilir?

Boşanma davası sırasında Nafaka istenebilir. Dava sırasında istenmediyse  boşanma davası kesinleştikten sonra yoksulluk nafakasının en geç 1 yıl içinde istenmesi gerekmektedir. Nafaka davası açabilmek için boşanma davası açmak şart değildir. Eski eş eğer evle ilgili yükümlüklerini yerine getirmiyorsa, evlilik birliği içerisinde de nafaka davası açabilir.

Süresiz Nafaka Kalktı mı? 2021

Adalet Bakanlığı nafaka süresini 6 yılla kısıtlayan bir öneri getirdi. Bakanlığın önerisinde, alt sınır da 2 yıl olarak öngörüldü. Toplantıda, “Süre koymak doğru değil, bazı boşanmalarda nafaka vermeye gerek yokken, bazı davalarda ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılması gerekebilir. Bu konuda takdir hâkimlere bırakılmalı” değerlendirmesi yapıldı.

Boşanma Avukatı Ücretleri 2021

Boşanma Davası Avukatlık ücreti tümüyle boşanma avukatınız ile sizin aranızdaki anlaşmaya bağlıdır. Elbette bu ücretin bir ortalaması vardır ancak bu ortalama rakam bile bulunduğunuz yerin, Baro Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre değişmektedir.

Baştan da belirttiğimiz gibi dava sürecinde ki çalışmalar, zaman ve şehirler fiyatları etkiler. Boşanma masrafları ve avukatlık ücretleri gibi tüm fiyatlandırmalar dahilinde davanın görülmesi esas alınır. Boşanma Avukatları;

 • Dava öncesinde danışmanlık hizmeti sunar,
 • Konuya hakim olarak dava sürecini belirler,
 • Ücretlendirme hakkında bilgi sahibi olmanız sağlar.

En son Taraflar arasında anlaşma sağlanarak  dava sürecine geçilir. Dilekçeler, şahitler, tanıklar, beyanlar ve deliller gibi çeşitli dava unsurlarına bağlı olarak davanızı yürütmektedirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2021

2021 yılı Avukat aracılığıyla anlaşmalı boşanma davası ücreti 7,000 TL’dir. Baroların Avukatlık Asgari ücret  tarifeleri değişmekle birlikte Avukat ücretleri davanın durumuna ve seyrine göre değişiklik göstermektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti 2021

2021 Yılı Avukat aracılığıyla Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti, İstanbul Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bağlı olmakla birlikte davanın seyrine göre 10.000.TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i olarak belirlenmiştir.

İstanbul’da Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Son yıllarda eşlerin evlilik birliği sarsılması ile ilgili genel olarak ciddi bir artış olmakta ve evlenme oranları azalmaktadır.

Evlilikte sorunlara dayanarak, temel olarak aile avukatı aracılığı ile İstanbul’da boşanma davası açılabilir, dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir.

İlk önce bilinmelidir ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve aile mahkemelerinde herkes kendi hakkını en iyi boşanma avukatı dahi olmaksızın arayabilir.

Kişi, İstanbul boşanma avukatları listesi araştırabilir ve aile mahkemesi avukatı bulabilir ancak dosya takibinde vekil zorunluluğu bulundurmamaktadır. Bu durum anlaşmalı ve çekişmeli boşanma için de geçerlidir.

Boşanma davasında avukatın rolü

Boşanma dava dilekçesinin eksiksiz ve tüm isteklerin açık bir şekilde yazılması boşanma davasının lehte sonuçlanması için önemlidir. Dilekçenin yazılırken yapılacak bir hata veya bir eksik ileride hak kayıplarına sebep olabilir. Boşanma davası dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Boşanma nedeni, ispatlar, tarafların evlilik birliği içesindeki tutum ve davranışları, dava sonucundaki hak ve talepleri hakkında dilekçede açıkça bilgi verilmiş olmalıdır. Delillerin sunulmasının da unutulmaması gerekmektedir.

Boşanma Davalarınız ilgili verdiğimiz Avukatlık ve Danışma Hizmetlerimiz

Psikolojik, sosyal ve hukuki boyutları olan boşanma sürecinin doğru biçimde yönetilmesi ve tarafların haklarının korunarak sonuçlandırılması tüm aile bireyleri için öneme sahiptir.

Bu yüzden aile hukuku davalarının alanında deneyim sahibi avukatlar tarafından yürütülmesi önem kazanmaktadır.

Avukat Rojda Ballıkaya, medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki güncel düzenlemelerin ışığında; boşanma avukatı olarak müvekkillerine;

Evlilik öncesi ya da esnasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi yönünden profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunun yanı sıra Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren tüm dava konularında İstanbul’da hizmet sunmaktayız.

 • Aile konutu ve uygulamaları,
 • Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar,
 • Boşanma davaları,
 • Velayet, velayetin nez’i,
 • Boşanmadan doğan maddi ve manevi tazminat,
 • Altınların iadesi,
 • Evlat edinme izin davaları,
 • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması,
 • Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri,
 • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Protokolü İNDİR PDF