Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu

Göçmen kaçakçılığı Suçu

Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

  • Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlanması,
  • Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlanması göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturur. Madde 79- (1)

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Ceza Artırımı

  • Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
  • Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. (1)

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Örgütlü Biçimde İşlenmesi

Göçmen kaçakçılığı suçunun, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.

      Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.       

İnsan Ticareti Suçu

Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri;

  • ülkeye sokan,
  • ülke dışına çıkaran,
  • tedarik eden,
  • kaçıran,

bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimselerin işlediği suça İnsan Ticareti Suçu denir. Madde 80- 1

İnsan Ticareti Suçunun Cezası

İnsan ticareti suçunun cezası, sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası verilir. Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.

On sekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir. Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.