Hakaret suçu Nedir?

Hakaret suçu, kişilerin özsaygısının değersizleştirilmesi ve kişilik haklarına verilen zararı ifade eder.

 • Şeref, bireyin toplum içinde diğer kişiler önündeki saygınlığını ifade eder.
 • Hakaret etmek; kişilerin birey olmaktan kaynaklanan ve diğer kişiler nezdinde
  sahip oldukları sosyal değerin yok sayılarak, kişiliklerinin değersizleştirilmesidir.

Hakaret Suçu Nasıl Oluşur?

Hakaret suçunda failin hangi saikle hakaret ettiği önemli olmayıp, hakaret suçunun işlenmesinde özel kast aranmaz. Önemli olan, söylenen sözün somut olayda taşıdığı anlam ve mağdurun kişilik haklarına rencide etme sınırına ulaşıp ulaşmadığıdır. Buna da; hakaret içerdiği ileri sürülen yazı veya sözün söylendiği yere, zamana ve somut olayın özelliklerine göre, TCK m.125/1’de gösterilen iki seçimlik hareketten birisi ile örtüşmesi şartıyla, tipe uygun fiilin gerçekleştiğine, bu kabulün de “suçta ve cezada kanunilik” ilkesine uygun olduğuna tespiti yapacak olan yargı mercii karar verecektir. (Ersan Şen’den Alıntıdır.)

Şikayet Dilekçesi Örneği İndir

Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçu, şikayete bağlı suçlar kapsamına girer.

 • Hakaret suçunu işleyen kişiler, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Alenen Hakaret Suçunun Cezası

Alenen işlenen hakaret suçunda verilecek ceza, basit hakaret suçundan verilecek cezaya göre 1/6 oranında artırılacaktır.

İnternet ya da Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu

İnternet ve sosyal medyada hakaret suçunun cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası olup, alenen işlenmesi halinde, 6 da bir artırılacaktır.

Hakaret Suçu Uzlaştırma kapsamında mı?

Uzlaştırma, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen ve mağdurun hakkının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacı ile getirilen bir süreçtir. Bu kapsamda CMK de belirtildiği üzere hakaret suçunun basit şekli, uzlaştırma yükümlerine tabidir.

Zincirleme Hakaret suçu nedir?

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla kez işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır.

Zincirleme Hakaret Suçunun Cezası

Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi Durumunda Hükmedilecek Cezanın Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadar Artırılacağı hükmü vardır.

Tehdit suçu Nedir?

Tehdit suçu, soyut bir tehlike suçudur. Umulan neticenin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediği herhangi bir önem taşımaz. Zarar tehlikesinin objektif olarak varlığı gerekli ve yeterlidir.

 • Tehdit suçunun oluşabilmesi için; kişinin bilerek ve isteyerek ya da suçun oluşacağını en azından öngörüp kabul ederek suç teşkil eden fili işlemiş olması gerekmektedir.
 • Tehdit eyleminin mutlaka söz ile işlenmesi de şart değildir.
 • Yazılı bir iletiyle işlenmesi mümkün olduğu gibi, mağdura mermi göndermek gibi sembolik davranışlarla da işlenebilir. Bu manada tehdit suçu serbest hareketli bir suç mahiyetindedir.

Tehdit suçunun Cezası 2021

Tehdit Suçunu işleyen kişi, mağduru malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya herhangi bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit ettiğinde, mağdurun şikayeti üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmedilir.

Şantaj Suçu Nedir?

Şantaj suçu; para veya herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma ya da açığa çıkarma tehdidiyle korkutmak anlamına gelir.

 • Şantaj suçunda bir kimseyi kanuna aykırı veya zorla yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama davranışları söz konusudur.

Şantaj Suçunun Cezası 2021

Şantaj suçu; Ceza Kanununda, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası olarak düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanına Hakaret suçunun Cezası 2021

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır.

 • Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.
 • Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Hakaret, Tehdit, Şantaj Suçlarında Şikayet için Nereye Başvurulur?

Bu suçlar şikayet bağlı suçlardır. Suç duyurusunu ve şikayetinizi; doğrudan savcılığa, yakınınızda bulunun karakola ve jandarmaya yapabilirsiniz. Küçük adliyelerde nöbetçi savcı büyük adliyelerde ise müracaat savcılıklarında yer alan savcılar şikayet başvurularınızı kabul ederek ifadenizi alırlar. Kolluğa güçlerine yaptığınız şikayet de kolluk tarafından savcılığa intikal ettirilmektedir.

Şikayetten Vazgeçme Nasıl Olur?

Şikayetten vazgeçme, Cumhuriyet savcılığı ve mahkeme veya hakim gibi yargı organları huzurunda olabileceği gibi, zabıta makamları veya noter gibi makamlar huzurunda da olabilir. Kanunun aradığı husus, şikayetten vazgeçme iradesinin şüpheye yer vermeyecek bir şekilde ispatlanmasıdır.

Hakaret, Şantaj, Tehdit davaları ile ilgili avukatlık danışma hizmetlerimiz

Hakaret davası avukat vasıtasıyla sürecin takibi yapılacak dava türlerinden biridir. Diğer tüm davalarda olduğu gibi hakaret davalarında da bir avukat ile sürecin takibinin yapılacak olması ileride yaşayabileceğiniz hukuki hak kayıplarının önüne geçecektir.

Hakaret davası avukat olarak tüm ceza davaları üzerine ilgi gösteren avukatlar tarafından yerine getirilebilmektedir. Kanunumuzda ceza avukatı terimi gibi bir bulunmamaktadır. Olarak anlatmak istediğimiz ceza davalarına ilgi gösteren ve aldığı davalar genellikle ceza davaları olmasıdır

Hakaret, Tehdit, Şantaj  suçlarıyla ile ilgili Detaylı bilgi için iletişim sekmesinden bize ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da bulunan hukuk büromuzda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Şikayet Dilekçesi Örneği İndir 2021