İstinaf ve Temyiz Nedir?

İstinaf Nedir? Yerel mahkeme kararının usul veya esas bakımından hukuka aykırılığını denetlenmesi demektir. İstinaf başvurusu yapıldığı zaman hukuk ya da ceza davası dosyası bir üst mahkemeye taşınır.

Temyiz nedir? Hakkınızda verilen kararın bir kez de üst mahkeme tarafından incelenmesi demektir. Adli yargıda üst mahkeme Yargıtay, idari yargıda ise Danıştay görev yapar. Temyizde istinaf
mahkemesinin yerine geçilerek yeniden yargılama yapılması söz konusu değildir.

İstinaf ve Temyiz arasındaki fark nedir?

Temyizde hukukî denetim yapılır; istinafta ise, kanunda belirtilen sınırlar ve kurallar çerçevesinde maddî ve hukukî denetim yapılır.

İstinafa nasıl başvurulur?

İstinaf talebi olmadan bölge adliye mahkemesi kendiliğinden ilk derece ceza mahkemesi kararını istinaf incelemesine tabi tutamaz. Ceza davalarında mahkeme kararının açıklanmasından itibaren 7 gün iken, idare/vergi davalarında 30 gündür. 15 yıl ve daha fazla hapis cezalarının talep olmaksızın, doğrudan doğruya istinaf başvurusu olabileceği belirtilmiştir. İstinaf dilekçesinde istinaf sebebi ve gerekçesi mutlaka açıklanmalıdır, çünkü istinaf incelemesi, istinaf dilekçesinde belirttiğiniz sebeplerle sınırlı olmak üzere yapılır.

İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilirİstinaf dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse, o mahkemece bölge adliye mahkemesi başvuru defterine kaydedilir, başvurana ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

İstinafa Kimler Başvurabilir?

 • Cumhuriyet savcısı,
 • Şüpheli, sanık,
 • Katılan ve suçtan zarar görmüş bulunanlar. (katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş olsa bile katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olan kişiler)

İstinaf Mahkemesi Hangi Dosyalara bakıyor?

 • İstinaf mahkemelerinin devreye girmesiyle, 5 yıla kadar hapis cezası ceza davaları,
 • Belli bir miktara kadar para cezası verilen hukuk davaları,

Tarafların başvurusu halinde bölge adliye mahkemelerine gidecek.

15 yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince resen incelenecek. Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinafa gidilebilecek.

Hangi dosyalarda İstinafa gidilmez?

 • Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üç bin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine,
 • Üst sınırı beş yüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,

Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere, karşı istinaf yoluna gidilemez.

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer 2021

İstinaf Mahkemesi Dosya Sonuçlanma süresi net olarak şu kadar günde istinaf mahkemelerince sonuç alınır diye bir kavram yoktur; geçtiğimiz dönemlerde genellikle 10 – 20 gün aralığında çıkan kararlar;

 • Mahkemenin iş yoğunluğu,
 • Hakimin yargılama hızına verdiği önem,
 • Kalem personelinin çalışkanlığı ve iş disiplini, gibi durumlara göre 5 6 ay sürebilmektedir.

İstinafa başvuru süreleri 2021

Süre, ilk derece mahkemesi kararının taraflara tebliği ile başlar.

 • Ceza davalarında mahkeme kararının açıklanmasından itibaren 7 gün,
 • İdare/vergi davalarında 30 gün,
 • İcra mahkemesi kararlarında 10 gün,
 • İş Mahkemeleri kararlarına karşı istinaf yoluna başvurma süresi, 8 gündür.

İstinaf dilekçesi, kural olarak kararı veren ilk derece mahkemesine verilir. Başvuran taraf, başka bir mahkeme aracılığı ile de başvuru yapabilir. Bu başvuru BAM başvuru defterine kaydedilir.

İstinaf Süreci nasıl işler?

İstinaf talebi, kararı veren ilk derece mahkemesi tarafından kabul edildiğinde, istinaf dilekçesi ceza davasının diğer tarafına tebliğ edilir. İstinaf dilekçesine cevap süresi 7 gündür.

 • Kararın bölge adliye mahkemesine gelmesinden sonra Cumhuriyet Başsavcısı dava dosyasını, eklenen belge ve delilleri inceleyip görüşünü içeren bir tebliğname hazırlar ve hem bölge adliye mahkemesi ceza dairesine hem de ilgililere gönderilir.

Dava dosyasının bölge adliye mahkemesine intikalinden sonra burada dosya üzerinde ön inceleme yapılır. Ön incelemede yetki sorunu, ilgililerin mahkemeye süresinde başvurup başvurmadıkları, dava konusunun istinaf konusu olup olmadığı ve başvuranın istifana başvuru hakkına sahip olup olmadığı araştırılır.

 • Ön incelemeden sonra bölge adliye mahkemesi dava dosyası üzerinde araştırma yaparak, kovuşturmaya başlamadan önce ilk derece mahkemesi kararını, delil, işlem, ispat yönünden irdeler ve istinaf başvurusunun esastan reddine veya hukuka kesin aykırılık hallerinden birinin varlığı halinde hükmün bozulmasına ya da diğer hallerde davanın yeniden görülmesine karar verir.
 • İstinaf başvurusu, bölge adliye mahkemesince kabul edilip ilk derece mahkemesi kararı bozulduktan sonra dosya esas mahkemesine ya da bir başka mahkemeye gönderilir. Buna karşı ilk derece mahkemesinin direnme kararı verme yetkisi yoktur.

Bundan sonra mahkeme duruşma gününü saptayıp gerekli çağrıları yaptıktan sonra; sanığa duruşmaya gelmediği takdirde davanın reddedileceği uyarısında bulunur.

 • Bölge adliye mahkemesi bundan sonra gerekli görülen tanıkları çağırabileceği gibi bilirkişi incelemesi ve keşif yaptırabilir. Kısaca, dava konusu hakkında maddi inceleme yapar. Duruşmada, önce görevli yargıç üyenin raporu, ilk derece mahkemesinin kararı ile dosya içinde yer alan tüm belge ve bilgiler, raporlar, keşif tutanakları okunur. Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddeder veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurar.

İstinaf mahkemelerinin bozma dışındaki kararları yani ret ve davanın yeniden görülmesi üzerine verdiği karar, belirli istisnalar dışında, temyiz edilebilir.

 • Bölge adliye mahkemelerinin temyiz edilen kararları hakkında, Yargıtay’ca hukuka uygun bulunması halinde temyiz isteminin esastan reddine karar verilir ve bölge adliye mahkemesinin kararı kesinleşir.

Yargıtay, bölge adliye mahkemesinin kararının hükmü etkileyecek nitelikte hukuka aykırı olması halinde bozma kararı verir. Yargıtay, hükmü bozduğunda dosyayı yeniden incelemek ve hüküm vermek üzere hükmü bozulan bölge adliye mahkemesine gönderebileceği gibi başka bir bölge adliye mahkemesine de gönderebilir. Bölge adliye mahkemesi ilgili işlemleri yerine getirdikten sonra bozma kararına uyma ya da direnme kararı verir. Bölge adliye mahkemesi bozmaya uyarak yeni bir hüküm verir. Yargıtay’ın bozma kararına karşı bölge adliye mahkemesinin direnme yetkisi vardır. Bu durumda uyuşmazlığı Yargıtay Ceza Genel Kurulu çözümleyecektir.

Ceza Mahkemeleri İçin İstinaf Dilekçe Örneği

Ceza Mahkemesi İçin Örnek İstinaf Dilekçesi 2021 İndir.

Esasen Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu aleyhe karara itiraz etmek için verilen bir dilekçedir. Davanın tarafları, “bölge adliye mahkemesine” gönderilmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine istinaf dilekçesi verebilirler.

Hukuk Mahkemeleri İçin İstinaf Dilekçesi Örneği  (BOŞANMA)

Linke Tıklayarak Boşanma ile ilgili İstinaf dilekçe örneği 2021’i indirebilirsiniz.

Hukuk mahkemesinin vermiş olduğu kararın hangi sebeplere dayanılarak hukuka aykırı olduğu beyan edilmelidir.

 • Hukuka aykırı olan kararın, istinaf yolu ile bozulması veya kaldırılması gerektiği beyan edilmeli,
 • Konu hakkında Yargıtay kararı açıklanmış dava örnekleri, dilekçe eşliğinde sunulabilir,
 • Karşı tarafta kaç kişi yer alıyorsa, o kadar dilekçe dosyaya sunulmalıdır.

İstinaf veya Temyiz davalarınızla ilgili Avukatlık ve Danışma hizmetlerimiz

İstinaf veya Temyizdeki davalarınız kapsamında Detaylı bilgi için İstanbul’da bulunan hukuk büromuzda müvekkillerimize avukatlık ve danışma hizmeti vermekteyiz.

Bizimle İletişime geçmek için sayfamızı Tıklayabilirsiniz.

İstinaf ve temyiz davalarınızla ilgili hukuki danışma kategorisine girmeyen sorularınızı Avukata Sor sayfamızdan bize iletebilirsiniz.

Dava nasıl açılır? Detaylı bilgi için Tıklayınız.