Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir?

Veraset İlamı ”mirasçılık belgesi”mirasçıların mirasta hak sahibi olduklarını ve miras paylarını gösteren resmi bir belgedir. Sulh mahkemesi veya Noter (yeni düzenleme ile) tarafından mirasçılık belgesi çıkartılır. 

 • 2011 yılının mart ayında, resmi gazetede yürürlüğe giren kanunla artık noterler de mirasçılık belgesi hazırlamak için yetkili makamlar olarak düzenlenmiştir. Mirasçılık belgesi çıkartmak isteyen kişiler artık Sulh Hukuk Mahkemeleri ve yeni düzenlemeyle noterlerden de mirasçılık belgesini çıkartabilecek. 

Miras ve Mal Paylaşımı hususlarında AVUKATLIK Hizmetlerimiz

Ballıkaya Hukuk Bürosu olarak miras ve vesayet hukukuna yönelik olarak avukatlık ve danışma hizmetlerimiz;

 • Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması,
 • Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali,
 • Tenkis davaları,
 • Miras sebebiyle istihkak davaları,
 • Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi,
 • Mirasın reddi davaları,
 • Mirastan yoksun bırakılması davaları,
 • İştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) olarak kalan terekenin ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) yoluyla sonlandırılması ve diğer benzer davalarda temsil ve danışmanlık hizmetleri.

Mirasın Paylaştırılması, Reddi Miras Davası

Mirası kabul veya reddetme işlemi murisin ölümünden itibaren üç aylık süre zarfında yapılmalı. Miras reddedilmemişse, kabul edilen mal ve haklar için veraset ilamı çıkarılmalıdır.

 • Miras bırakanın eşi hayatta ise vefat edenin çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1 / 4 sağ kalan eşe ait olacak ve kalan 3 / 4 çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
 • Sağ kalan eş miras bırakanın annesi ve babası ile birlikte mirasçı olur mirasın yarısı sağ kalan eşin kalan yarısı da miras bırakanın annesi ve babası arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
 • Sağ kalan eş miras bırakanın büyük annesi ve büyük babası ile birlikte mirasçı olursa mirasın 3 / 4 ü sağ kalan eşe verilir ve kalan 1 / 4 te miras bırakanın büyük anne ve büyük babaları arasında eşit olarak paylaştırılır.
 • Eğer miras bırakanın eşi hayatta değil ise miras alt soy varsa alt soy arasında alt soy yoksa üst soy arasında eşit olarak paylaştırılır.

Mirasçılar hem alacaklardan hem de borçlardan sorumludurlar. O nedenle kanun, bireylere mirası reddetme (mirası kabul etmememe) hakkı tanımıştır. Mirasın reddi, mirasçıların tüm borç ve alacağa dair tüm tasarruf hakkından vazgeçmesi anlamına gelmektedir.

Mirasın Paylaştırılması, Mal paylaşımı konusu hakkında detaylı bilgi için MAKALEMİZİ inceleyebilirsiniz.

Veraset İlamı Başvurusunu Kim Yapar?

 • Veraset ilamı başvurusunu yasal mirasçı ya da ölüme bağlı tasarrufla atanan atanmış mirasçı yapabilir. 
 • Bazen miras bırakan bu yollar ile aslında yasal olarak mirasçısı olmayan başka bir kişiyi mirasçı olarak atar. 
 • Mirasçıların aynı anda başvuru yapmasına gerek yoktur, yalnızca birinin başvurusu, veraset ilamın da yeterlidir. 

Veraset İlamı Başvurusu Gerekli Evraklar

 • Ölüm belgesi 
 • Nüfus kayıt örneği 
 • Veraset ilamı başvurusu dilekçesi 
 • Atanmış mirasçılar için ayrıca tasarrufa ilişkin evrak 

Mirasçılık Belgesi ” Veraset İlamı ” Nasıl Çıkartılır?

 • Mirasçıların başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesi veya noter (Yeni Düzenleme ile) tarafından mirasçılık sıfatını gösterir bir belge verilir. 
 • Yasal mirasçıların bu belgeyi isteme yerleri; miras bırakanın yerleşim yeri veya bulundukları yer sulh mahkemesi veya noterleridir. Bu mahkeme tarafından verilen ve hangi yasal mirasçının hangi oranda mirasçı olduğunu gösteren mirasçılık belgesi resmidir. Aksi ispat edilinceye kadar doğru sayılır. Zorlaştırmaktadır. 
 • Vasiyetname veya miras sözleşmesi ile atanmış mirasçılar da mirasçılık belgesi almak için başvuruda bulunabilirler. Veraset ilamı alabilmek için mirasçı bizzat veya avukat aracılığıyla başvuruda bulunabilir. 
 • Ancak mirasçılar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı mirasçılar mevcutsa burada noterler veraset ilamı verememektedir. Sulh hukuk mahkemesi tarafından veraset ilamı verilecektir. 
 • Mirasçılık belgesinin alınması için tek bir mirasçının başvurusu yeterli olacaktır. Mirasçılık belgesi sulh hukuk mahkemesinden talep edildiğinde mahkeme genelde duruşma olmadan veraset ilamı düzenler. 

Veraset İlamı Noter Ücreti 2021

Veraset ilamı noter aracılığı ile düzenlendiği takdirde ödenmesi gereken ücret 136 TL’dir. Veraset İlamı iki nüsha düzenlenmesi halinde ise 153 TL ödenmesi gerekmektedir.

Veraset İlamı İptali Emsal Kararlar

Emsal Karar 1

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
E : 2002/12968
K : 2003/399
T : 23.01.2003 
irsi bağlantısı ibraz olunan veraset ilamı ile belgelendirilmiştir. İbrahim mirasçıları H.H. ve M.E. ile Hatice eşi M.B. tarafından A.Y. aleyhine açılan elatmanın önlenmesi davasının açıldığı ve kadastro tesbitinin yapıldığı tarihe kadar davalının

Emsal Karar 2

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
E: 2002/2678
K: 2002/4148
T: 22.3.2002
verilen 1994/303-327 sayılı veraset belgesinin iptali ile yeniden veraset belgesi verilmesini istemiştir. Mahkemece 743 sayılı Kanunun 526-530. maddeleri dayanak gösterilerek istek reddedilmiştir. 743 sayılı Kanunun 34., 4721 sayılı Kanunun

Emsal Karar 3

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
E. 1996/2-888
K. 1997/306
T. 9.4.1997
sayı ve 21 .2.1994 günlü veraset belgesinin alınmasından sonra ortaya çıkan mirastan ıskata ilişkin vasiyetname karşısında alınan bu veraset belgesinin iptali ve yeniden belirlenecek duruma göre veraset ilamı verilmesi isteğine ilişkindir.

Emsal Karar 4

T.C.      
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas No : 1996/888
Karar No : 1997/306
Tarih : 09.04.1997
sayı ve 21.2.1994 günlü veraset belgesinin alınmasından sonra ortaya çıkan mirastan ıskata ilişkin vasiyetname karşısında alınan bu veraset belgesinin iptali ve yeniden belirlenecek duruma göre veraset ilamı verilmesi isteğine ilişkindir.

Emsal Karar 5

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
E:1999/4498
K:1999/4431
T:19.10.1999
ve inceleme yapılıp veraset ilamının iptali konusunda tarafların gösterdiği ve göstereceği deliller toplanılmalı, veraset iptaline ilişkin olup açılmamış sayılmasına karar verilen Sulh Hukuk Mahkemesinin 1995/1154 sayılı dava dosyası

Emsal Karar 6

Y A R G I T A Y
Hukuk Genel Kurulu

    S A Y I
Esas        Karar         Y A R G I T A Y     K A R A R I
1996/2-888  1997/306
       9.4.1997

	Özet: Mirastan ıskat edilenin mahfuz payından varsa füruu tasarruf
 nisabından ise, muris bir tasarrufta bulunmamış ise, ıskat edilenle birlikte
 mirasçı olacaklar yararlanır.

Emsal Karar 7

YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
E: 2000/18
K:   2000/545
T:   27.1.2000
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI
HAZİNENİN SORUMLULUĞU
Karar Özeti: Her ne kadar, Hazine Tapu Sicilinin tutulmasından dolayı kusursuz sorumlu ise de, kusursuz sorumlulukta dahi hukuka aykırı eylem ile, zararlandırıcı sonuç arasında uygun illiyet bağının bulunması gerekir. Diğer bir anlatımla, hukuka aykırı olan eylem ile zarar arasındaki uygun illiyet bağı, zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır kusuru, veyahutda beklenmeyen bir nedenden dolayı kesilmiş olmamalıdır.

Veraset İlamı Dilekçesi İNDİR 2021