Özel güvenlik kimlik kartı alabilmek için aranan şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2)  Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3) 18 yaşını doldurmuş olmak.

4)  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

5) (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md )

6) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.(1)

7) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

8) (Ek: 2/1/2017-KHK-680/69 md.) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Ayrıntılı İnceleme:

TCK 53. Madde alınan hapis cezası mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak bu cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kişinin belli hakları kullanmasından yoksun bırakılması konusunu işler.

5188 sayılı kanunun 10.maddesinin d) bendinde yapılan değişiklik ile “TCK 53. Maddede belirtilen süreler geçmiş olsa bile” şartına ek olarak “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile” cümlesi eklenmiştir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı 5188 sayılı yasada belirtilen şartların taşınmasıyla İl emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlüklerine müracaat edilerek alınmaktadır. Kanunca belirtilen şartları kaybedenlerin kimlikleri iptal edilmektedir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Neden İptal Olur?

 1. Görev sırasında ya da görev süresi dışında kasıtlı olarak bir suç işlemek ve bu suç nedeniyle 1 yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezası almak, özel güvenlik kimlik kartının iptal edilmesine neden olur.
 2. Güvenlik görevlisi işlediği suçlar nedeniyle affa uğrasa dahi; eğer devletin güvenliğini tehlikeye attıysa, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı geldiyse, cinsel dokunulmazlığı hiçe saydıysa, rüşvet aldıysa, hırsızlık ya da dolandırıcılık yaptıysa, güveni kötüye kullandıysa, kaçakçılık ya da fuhuş yaptıysa kartı iptal edilir.
 3. Göreve geldikten sonra fiziksel ya da akli melekelerinden birini kaybetmek ve güvenlik görevini yerine getiremeyecek olmak.
 4. Kimlik kartını yenileyecekler yenileme eğitimi almazlarsa kartları iptal edilir.
 5. Güvenlik görevlisinin hakkında bir mahkeme kararı varsa, mahkeme sonuçlanıncaya kadar görevini yerine getirmesi mümkün değildir. Hakkında soruşturma ve kovuşturma devam eden güvenlik görevlilerinin kartları iptal edilir.
 6. Genel kolluk kuvvetlerine direnmek ve karşı gelmek
 7. Silahı kanuna aykırı şekilde kullanmak ya da görev alanı dışında kullanmak
 8. Görev süresi dışında özel güvenlik üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak
 9. Terörle ilgisi olanlarla irtibat halinde olmak

Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar her 5 yılda bir kimliklerini yenilemek zorundadırlar. Eğer bu süre içinde bir güvenlik görevlisi kimliğini yenilemezse, mesleğini artık yapamaz duruma gelir. Bu durumda işvereni onu işten çıkarabilir, çünkü artık bu çalışan özel güvenlik vasfı taşımamaktadır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ne demek?

Sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde örneğin 5 yıl boyunca kasıtlı olarak bir suç işlememesi ve yükümlülüklere uygun davranması sonucu cezanın ortadan kalkması olarak açıklayabiliriz.

Yeni düzenlemede kasıtlı olarak işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak hükmü aynen korunmuştur.

Af kapsamında bulunmasına rağmen belirtilen suçları işleyenlerin özel güvenlik görevlisi olamayacağını belirleyen suçlara, “özel hayata ve hayatın gizli alanına” karşı işlenen suçlar ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları” eklenmiştir.

d) bendinin 3. Fıkrası ile burada sayılan suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bulunmaması gerekir.

h) bendi ile özel güvenlik görevlisinin güvenlik soruşturmasının olumlu olması şartının getirilmesidir. Bu madde ile bir kişi için, diğer bütün şartlar tam olsa bile, özel güvenlik görevlisi olabilmesi için, devletin emniyet ve istihbarat birimlerinin yapacağı güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gereklidir.

Özel Güvenlik Hakları

 • İlk olarak memuriyet sıfatı hakkına değinmekte fayda var. Özel güvenlik görevlileri görevleri ile bağlantılı olarak suç işlerlerse memur sayılmaları nedeniyle daha fazla ceza alacakları gibi suçun mağduru olmaları halinde ise karşı taraf bu defa devlet memuruna karşı suç işlemiş gibi değerlendirilip daha fazla ceza alacaktır.
 • Yine aylık bağlanma veya tazminat hakları bulunmaktadır. Görevi sırasında yaralanan veyahut vefat eden özel güvenlik görevlisinin yaralanması halinde kendisine vefat etmesi halinde ise mirasçılarına aylık ya da tazminat bağlanmaktadır. Olayın durumuna göre tazminat miktarı değişmekte olup kanun gereği hesaplamalarda en yüksek tazminata hükmedileceğine dair düzenleme bulunmaktadır.
 • Son olarak özel güvenlik görevlileri dernek ve sendika üyesi olma hakkına da sahiptir.
 • Bununla birlikte bir de siyasi parti üyesi olma durumu vardır ancak bu hususta şart getirilmiştir. Şayet kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapılıyor ise bağımsızlık icabı siyasi parti üyesi olunmazken özel bir yerde çalışılıyor ise siyasi parti üyesi olma hakkına sahiptir.

ÖZEL GÜVENLİK KARTI İPTAL OLANLAR NE YAPMALI

Özel güvenlik kimlik kartı iptal edilenler için çalıştıkları yerden tazminat alma hakkı vardır. Bu durum 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.

 • Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar her 5 yılda bir kimliklerini yenilemek zorundadırlar. Eğer bu süre içinde bir güvenlik görevlisi kimliğini yenilemezse, mesleğini artık yapamaz duruma gelir. Bu durumda işvereni onu işten çıkarabilir, çünkü artık bu çalışan özel güvenlik vasfı taşımamaktadır.
 • İşyerinden kimliğini yenilemediği için çıkarılan özel güvenlik görevlileri kıdem ve ihbar tazminatı alabilirler.
 • Güvenlik görevlilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarını işverenler karşılar. Bazı işyeri sahipleri bu ödemeyi yapmak istemedikleri için çeşitli hilelere başvurabilirler. Ancak hiçbir şekilde işveren ödemek yapmaktan kurtulamaz. Bunun nedeni işveren ile çalışan arasında görev süresinin ne zaman biteceğine dair bir anlaşma yapılmış olmasıdır.
 • İşveren işe aldığı güvenlik görevlisinin kimlik kartının ne zaman yenileneceğini zaten görmektedir. Kimlik iptali nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan her güvenlik görevlisinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı vardır.

Güvenlik kimliği iptal olanlarla ilgili emsal kararlar

Silah veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına hak kazandıktan yıllar sonra 5188 sayılı kanunda 1/2/2018 tarihli KHK düzenlemesi ile kişinin kazanmış olduğu hakkının kaybedilmesine konu idari işleme dayanak yapılması usuli müktesep hakkını ihlal etmektedir. 5188 sayılı kanunun 10 ve11. Maddelerinde yapılan düzenlemelere göre müvekkilin silahsız özel güvenlik kimlik kartının iptal edilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

 • 5188 sayılı kanunun 10. Madesindeki “Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir”.

hükmüne göre de kişinin suçu işlediği ve kesinleştiği tarih itibarıyla 5188 sayılı kanunda düzenleme bulunmadığı, sonradan kanunda yapılan bir düzenlemenin idari işleme dayanak gösterilerek geçmişe etkili olarak kişinin aleyhine uygulanması hukuk devleti ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Kişinin, hukuki ve maddi dayanaktan yoksun sebeplerle yasal hakkı alıkonulması ve davalı idarenin kişi aleyhine aleyhine tesis ettiği hukuki ve maddi dayanaktan yoksun güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurusu talebinin reddine ilişkin işlemin iptalini talep etme zarureti doğmuştur.

Emsal Karar 1

(Karaisalı Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2011/… E. 2011/… K. ) kapsamında 2313 sayılı kanuna aykırılık suçundan ise 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Bu aşamada müvekkilin silahsız güvenlik kimlik kartının iptalini hukuken geçerli kılacak yasal dayanak mevcut değildir. Daha sonrasında ise Müvekkil hakkında Adana … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2016/… E. 2016/… K. Sayılı dosyası ile açılan yaralama suçuna ilişkin dava neticesinde mahkemece HAGB kararı yönünden kararı veren mahkemeye ihbarda bulunulmuştur.

Emsal Karar 2

Karaisalı Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2017/… E. 2017/… K. Sayılı dosyasında (EK-4) ise müvekkil hakkında denetim süresinin bitmesine rağmen “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak” suçundan da yanlış değerlendirme yapılarak hüküm (düşme kararı) kurulmuştur. İdari işleme dayanak olan mahkeme kararı 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa göre müvekkilin silahsız güvenlik kimlik kartının iptaline sebep olmaktan uzaktır. Bu durum hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil etmekle beraber hukuki ve maddi dayanağı da bulunmamaktadır.

 

Özel Güvenlik (ÖGG) çalışanları hakkında verdiğimiz Avukatlık Hizmetlerimiz

 • Güvenlik kimlik kartı iptalleri,
 • Güvenlik soruşturması olumsuz olması halinde açılacak davalarınızla ilgili,
 • İşten çıkarılma durumunda kıdem tazminatlarının hesaplanması hususlarında,
 • İşe iade davalarınızla ilgili,

Detaylı bilgi için İstanbul’da bulunan hukuk büromuzda müvekkillerimize avukatlık ve danışma hizmeti vermekteyiz.

Bizimle İletişime geçmek için sayfamızı Tıklayabilirsiniz.

Ögg kartı iptali, kıdem tazminatı vs. davalarınızla ilgili hukuki danışma kategorisine girmeyen sorularınızı Avukata Sor sayfamızdan bize iletebilirsiniz.

Güvenlik soruşturması ile ilgili detaylı bilgi için Tıklayınız.