Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Soykırım Suçu

Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur: TCK MD. 76

 • Kasten öldürme.
 • Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.
 • Grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması.
 •  Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması.
 •  Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.

  Soykırım Suçunun Cezası

Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

            Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

            Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

 İnsanlığa karşı suçlar

           Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur: TCK Madde 77- (1)

 • Kasten öldürme.
 • Kasten yaralama.
 • İşkence, eziyet veya köleleştirme.
 • Kişi hürriyetinden yoksun kılma.
 • Bilimsel deneylere tabi kılma.
 • Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.
 • Zorla hamile bırakma.
 • Zorla fuhşa sevk etme.

İnsanlığa Karşı Suçların Cezası

Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

 • Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

 Soykırım ve İnsanlığa Karşı suçların Örgütlü şekilde işlenmesi

             Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. Madde 78- (1)

Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.