Tapu iptali ve tescil davası

Tapu iptali ve tescil davası, tapu kaydının gerçeği yansıtmadığı durumlarda (tapu kaydının kanuna aykırı ve usulsüz olarak düzenlenmesi) açılan ve tapudaki kayıtların gerçek hak sahibi lehine düzeltilmesine olanak tanıyan bir dava türüdür.

Tapu İptali ve Tescil davası nerede açılır?

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme olmadıkça asliye hukuk mahkemeleridir.

Hangi Sebeplerle Tapu İptali ve Tescil davası açılabilir?

Tapu iptali ve tescili davası kapsamında değerlendirilen sebepler, yargı kararlarıyla şekillenmiştir.

Bu dava türünde sık karşılaşılan sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar,
  • Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuz taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak  açılan tescil davaları,
  • Aile konutu şerhine dayalı tapu iptal ve tescil davaları,
  • Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile açılan tapu iptal ve tescil davaları,
  • Aşırı yararlanma, aldatma, yanılma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplerle açılan tapu iptal davaları.
  • Tapu tescilinde bulunan yanlışlıkların düzeltilmesi için tapu iptal davası açılabiliyor. Bu dava, tapuda adına tescil yapılmış kişiye yönlendiriliyor.
  • Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan; Bir tescil veya Tescilin tadili, terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması halinde tapu iptal davası açılabiliyor.
  • Tapu iptal davaları ile ilgili usul ve esaslara Türk Medeni Kanunu’nda yer veriliyor. Kanun gereğince, tapu iptaliyle birlikte ‘Tescil de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine’ye, Köy Muhtarlığına, Belediye Başkanlığı’na husumetin yöneltilmesi gerekir.

Tapu İptali  ve Tescil Davası Nasıl Açılır 2021

Tapudaki tescil işlemi ile hakkı zedelenen haksızlığa uğrayan kimse, Tapu Sicilinin düzeltilmesi için dava açabiliyor. Tapu iptal davasında yetki taşınmazın bulunduğu yerin, Asliye Hukuk Mahkemesinde oluyor.

Tapu İptal Davasını kimler Açabilir?

Tapu kayıtları alenidir, ilgili herkes inceleyebilir. Bir tapu kaydı usule ve kanuna aykırı olarak oluşmuşsa, o kaydın iptalinde kendisinin bir menfaati olan herkes tapu iptali ve tescil davası açabilir.

Tapu İptali Davası Kime, Kimlere Karşı açılır?

Tapu iptal ve tescil davası, adına yolsuz tescil yapılan kişiye, ölmüşse külli haleflerine, bundan hak kazanan kötü niyetli kişilere açılır. Bu davayı tapudaki tescil işlemi ile hakkı ihlal edilmiş olan kişi açar.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?

Kardeşten mal kaçırma olarak bilinen muris muvazaası, ailelerin tek bir çocuğa veya sadece erkek çocuklarına miras bırakmak istemeleri nedeniyle uyguladıkları yöntemdir. Miras bırakan tapuda satış işlemi yapar fakat aslında taşınmazını bağışlamaktadır. Bu gibi durumlarda sözleşmelerin geçerlilik şartları arasında yer alan muvazaalı işlem olmaması şartı yerine getirilmediği için devir geçersiz olacaktır.

Veraset ilamındaki mirasçılar tenkis davası açabilecekleri gibi tapu iptal ve tescil davası da açabilirler.

Tapu İptal Davası Zamanaşımı Süresi 2021

Tapu iptal davası açmak için kanunda belirli bir süre öngörülmekle birlikte zamanaşımı süresi olmayan dava türlerinden biridir.